بکوش و دانشی افروز و پرتوی افکن

که فرصتی که تو را داده‌اند بی‌بدل است (بانو پروین اعتصامی)

شاید به جبر زمانه، ساکن پایتخت شلوغ و رمزآلود شده ولی هنوز هم با صدایی رسا می‌گوید که شیل از شمال ایران، از بندر مه‌آلود انزلی، می‌آید.

در زمانه‌ای که دغدغه‌ای برای نوشتن نیست و اذهان به پراکنده خوانی و گذاری به عمق یک‌چشم برهم زدن عادت کرده‌اند، شیل نه می‌خواهد که گذران بی‌فایده‌ای از اوقات باشد و نه در عطش خوانده شدن، گرفتار در روزمرگی و میان‌مایگی‌ها.

در شیل از ادبیات می‌خوانیم، از سیاست، از حقوق و فرهنگ و گاه از روزانه‌هایی که در هیچ موضوعی جز همین روزانه‌ها نمی‌گنجند.

امید که در این مسیر همراهمان باشید.

حسن علیزاده شیلسر

دکترای حقوق بین‌الملل، نویسنده و داستان‌نویس

اول آذر 1395

.

.

.