:در مقدمه‌اش نوشته بود

«این داستانْ دروغ است؛ اگر باور نداری کتاب را ببند و سرجایش بگذار»

.پسرک باور نداشت، کتاب را بست و سرجایش در قفسه‌ی کتابخانه گذاشت و دیگر هم سراغش نرفت

.

.

.

«بی‌خیالی»

حسن علیزاده

عکس از مجموعه‌ی

Arno Rafael  Minkkinen, Finnish American 1945