تماشاگران در سکوت چادر نمایش را ترک می‌کردند، بازیگران هر چه در چنته داشتند نشان داده بودند؛ ولی کسی نخندید. سگ پاکوتاه مضحکی آرام زوزه می‌کشید، پرچم‌های رنگارنگ اطراف سیرک نای تکان خوردن نداشتند، دیگر همه می‌دانستند دلقک برنمی‌گردد، دلقک مُرده بود.

...

«وقتی دلقک مُرد»

حسن علیزاده

نوشته شده در 18 مرداد 96